Udonthani Provincial Police

ยุทธศาสตร์

1. การบริหารเพื่อการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน
2. การป้องกันอาชญากรรม
3. การสืบสวนปราบปราม
4. การอำนวยความยุติธรรม
5. ความมั่นคงของชาติและกิจการพิเศษ
6. การบริหารจัดการที่ดี

พันธกิจ

1. รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาทผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ
2. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
4. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
5. ให้บริการที่ดี โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
6. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหอาชญากรรม

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การให้บริการแก่ประชาชน และอำนวยความยุติธรรมภายใต้หลักคุณภาพคู่คุณธรรม เพื่อความมั่นคงและความสงบสุขของสังคม

สถานภาพทั่วไปของหน่วย

17
Play Video